G - g

gailly eːraːloge
galaxy əoːntuʝən
gall-bladder apsaŋʝeːlən
gallop arriʝ
gambling gənataːsiːn
· gərataːsiːnaːn
· gətaːsiːn
gambling sport gataːsiːn
game andiːnaːn
game (combining form) dib
games andiːn
· gərataːsiːnaːn
· gətaːsiːn
garden bed gənuːguː
garden plot gənuːguː
garlic paluːananəsuːdaːn
gate darəniːn
· ənoːneːŋən
gateway ənoːneːŋən
genitive a-
· -a
gently andrid
get ɲaŋ
get angry barab
get into duŋ
get out təb
get out of duŋ
get reduced as water in a stream or a pond diŋloːʝ̥
get trodden abɲaː
get up deː
ghost buːtamən
ghost (combining form) kul
gift ətənitiçən
gingelly baruːʝən
gingelly (red variety) borreŋʝaːn
girl that has recently attained puberty arroːŋdaŋgadiː
girl who is requested to be given in marriage gaːrboːʝən
give ti
give liquor to drinj aggaː
give pain badir
give possession of adde
give up set
glean in a field that has been reaped əloːŋdeːŋ
glimmer daːkuldaːkul
glitteringly medoːrmadoːr
glue aʝʝid
gnaw daɲ
go er
· yer
go adrift apeːŋ
go ahead ammaŋ
go apart beggadaː
go back abçernaː
· daːçer
· edəŋgʊd
go before əmaŋ
goddess of rain gənurboːʝən
going straight erdaːçargudlenbe-əçerçer
good ambaseː
· baŋsaː
· bəŋsa
· ətəruŋnaː
goods bittiːn
· əʝaːti
gossip bəneːr
gradually əritiːraːn
grain-tribute sɔwənja
gram (black) biriːn
grazing gənʊpaːn
grazing the cattle gənopaːn
green kuluʔ
green grass əgaːbən
green grass (combining form) gaːb
grey baːo
grief dukkaːn
grieve dukkaː
grill baːl
· gaidaː
grill fish baːlbaːlçoːbaː
grilled fish baibaːljoːn
· baːlbaːlçoːn
grinding stone garoːsidən
groins anilaʝən
ground floor diçaːsuːŋən
ground sill anonoŋən
grow eːb
grow as a tree eːb
grow up baddeː
growth ənʔeːbən
grudge asaŋçeːmən
gruel ədaːkuːlən
grumbling ersukursu
guilty man dʊsaːmarən
gum abʝidʝid
gumpena-karra tree doŋʝeːlneːbən
gun baːdaːn
gun (combining form) baːl